Estimering av greiner og topper (GROT) ved hjelp av flybåren laserskanning

En skogbruksplantakst er et viktig verktøy for god og bærekraftig utnyttelse av skogressursene. Med økt uttak av greiner og topper (GROT) til bioenergiformål er det naturlig å også inkludere og kvantifisere GROT som en del av taksten. Les videre