Metoder for estimering av volum, biomasse og treslagsdiversitet ved hjelp av feltinventering og flybåren laserskanning for tropiske skoger i Tanzania

Ernest William Mauya forsvarte sin doktorgradsavhandling, “Metoder for estimering av volum, biomasse og treslagsdiversitet ved hjelp av feltinventering og flybåren laserskanning for tropiske skoger i Tanzania”, den 28. oktober, 2015.
Les videre

Estimering av greiner og topper (GROT) ved hjelp av flybåren laserskanning

En skogbruksplantakst er et viktig verktøy for god og bærekraftig utnyttelse av skogressursene. Med økt uttak av greiner og topper (GROT) til bioenergiformål er det naturlig å også inkludere og kvantifisere GROT som en del av taksten. Les videre

Laser2

Laser2: Taksering av ungskog med flybåren laser scanning etter arealmetoden

Bakgrunn

Skogtaksering ved hjelp av flybåren laserscanning etter arealmetoden er blitt den dominerende takstmetoden for operativ skogbruksplanlegging i Norge. En av svakhetene til metoden er at den ikke er utviklet for ungskog. Det har ført til at kvaliteten på informasjon om ungskogarealene har blitt dårligere i takster utført etter denne metoden. Dette fordi det ikke har vært vilje til feltbefaring, som var alminnelig praksis tidligere. Prosjektet tar sikte på å utvikle flybåren laserscanning etter arealmetoden slik at hele arealet, også ungskog, kan takseres etter denne metoden og på den måten å fremskaffe kvalitetssikret og nøyaktig informasjon om ungskogarealene i framtidige skogtakster.

Mål

Prosjektets hovedmål er å videreutvikle, teste og dokumentere arealmetoden for laserbasert kartlegging av ungskog. For å nå hovedmålet er følgende delmål fastsatt:

  1. Utvikle metoder for estimering av treantall (totalt og regulert), trehøyde og treslagsfordeling i ungskog.
  2. Teste nøyaktigheten av metoder utviklet under delmål 1 på bestandsnivå.
  3. Undersøke om flybilder fra digitale sensorer kan øke nøyaktigheten av metodene under delmål 1.
  4. Dokumentere og formidle metoder og nøyaktighet i norske og internasjonale tidsskrift, samt presentasjon av resultater på nasjonale konferanser og samlinger.

Samarbeidspartnere

Periode

2011-2014

Finansiering

Utviklingsfondet for skogbruket, Skogtiltaksfondet og egenfinansiering fra samarbeidspartene