Metoder for estimering av volum, biomasse og treslagsdiversitet ved hjelp av feltinventering og flybåren laserskanning for tropiske skoger i Tanzania

Ernest William Mauya forsvarte sin doktorgradsavhandling, “Metoder for estimering av volum, biomasse og treslagsdiversitet ved hjelp av feltinventering og flybåren laserskanning for tropiske skoger i Tanzania”, den 28. oktober, 2015.
Les videre

Laser2

Laser2: Taksering av ungskog med flybåren laser scanning etter arealmetoden

Bakgrunn

Skogtaksering ved hjelp av flybåren laserscanning etter arealmetoden er blitt den dominerende takstmetoden for operativ skogbruksplanlegging i Norge. En av svakhetene til metoden er at den ikke er utviklet for ungskog. Det har ført til at kvaliteten på informasjon om ungskogarealene har blitt dårligere i takster utført etter denne metoden. Dette fordi det ikke har vært vilje til feltbefaring, som var alminnelig praksis tidligere. Prosjektet tar sikte på å utvikle flybåren laserscanning etter arealmetoden slik at hele arealet, også ungskog, kan takseres etter denne metoden og på den måten å fremskaffe kvalitetssikret og nøyaktig informasjon om ungskogarealene i framtidige skogtakster.

Mål

Prosjektets hovedmål er å videreutvikle, teste og dokumentere arealmetoden for laserbasert kartlegging av ungskog. For å nå hovedmålet er følgende delmål fastsatt:

  1. Utvikle metoder for estimering av treantall (totalt og regulert), trehøyde og treslagsfordeling i ungskog.
  2. Teste nøyaktigheten av metoder utviklet under delmål 1 på bestandsnivå.
  3. Undersøke om flybilder fra digitale sensorer kan øke nøyaktigheten av metodene under delmål 1.
  4. Dokumentere og formidle metoder og nøyaktighet i norske og internasjonale tidsskrift, samt presentasjon av resultater på nasjonale konferanser og samlinger.

Samarbeidspartnere

Periode

2011-2014

Finansiering

Utviklingsfondet for skogbruket, Skogtiltaksfondet og egenfinansiering fra samarbeidspartene