Masterstudenter

Torjus Birkeland (planned 2025). Detection of trees that pose a risk to power lines.

Mathias Nordhagen (planned 2025). Kartlegging av ungskogpleiebehov med flybåren laser.

Gerhard Sørensen-Fuglem (planned 2025). Klassifisering av egnethet for selektive hogster med flybåren laser.

Kim Andre Anstensen Nielsen (planned 2024). Owning biodiversity: Linking biodiversity indicators and forest ownership.

Jon Endre Bjørnbet (planned 2024). Detection of retention trees using remote sensing.

Folarin Kazeem Olawale (planned 2024). Using satellite data to study spruce performance after an extreme drought on different site conditions and along a climatic gradient.

Silje Helen Røen Gümüs (planned 2024). Using remote sensing for detection potential recruiting veteran oak trees.

Jon Thomas Haugland (2023). Gran på furumark – Kan vi detektere tørkestress ved hjelp av fjernmålte laserdata? Prosjekttilknytning: Forest4Society

Haakon Kristiansen (2023). Kvantifisering av tredeteksjon i tregrenseøkotonen: En analyse basert på dronebåren laserskanning. Prosjekttilknytning: ForestPotential

Hanne Torsdatter Petlund (2023). Trees as determinants of soil carbon stock sizes across geographically different treeline ecotones in Norway. Prosjekttilknytning: ForestPotential

Håkon Næss Sandum (2023). Effekten av redusert arealdekning av tilgjengelig beregningsceller på presisjonen til bonitetsestimat ved anvendelse av direkte metode for skogbonitering.

Tollef Tinholt Låg (2023). Fjernmåling som verktøy i kartlegging av geologiske landformer i skog.

Lars Wallerud (2023). Prediksjon av bonitet i ungskog ved hjelp av laserdata.

Sara Emilie Bråten Aarskog (2023). Fjernmålingsbasert modeller av biomasse for trær og buskarter i tregrenseøkotonen. Prosjekttilknytning: ForestPotential

Johan Stubsjøen Storås (2022). Effekten av prøvetreutvalg og beregningsmetoder på nøyaktighet og presisjon til volum, middelhøyde og overhøyde på prøveflatenivå.

Hans Yngve Ivar Swärd (2022). Predicting living and dead wood volumes in a mature managed Swedish forest with airborne laser scanning.

Olav With Aasgård (2022). Soil carbon stocks in different vegetation classes across the treeline ecotone in central- and southern Norway. Prosjekttilknytning: ForestPotential

Elisabeth Annie Anderheim Hansen (2021). Nøyaktighet og presisjon ved høydemålinger på enkeltrær.

Mikal Råheim (2021). Bruk av hogstmaskindata som referansedata ved ressurskartlegging av salgbart volum og sagtømmervolum. Prosjekttilknytning: PRECISION

Kevin Robertson Sinclair (2021). Analysing forests naturalness in southern Norway using airborne laser scanning.

Kaja Skyrud Skarpnord (2021). Gjenbruk av prediksjonsmodeller ved arealbasert lasertakst – Korrigering av prediksjoner ved hjelp av feltobservasjoner. Prosjekttilknytning: Gjenbruk av prøveflatedata

Mathis Stangeby (2021). Hogstføringens betydning for angrep fra gransnutebillen (Hylobius abietis).

Eivind Handegard (2020).  Identifying old Norway spruce and Scots pine trees by visual inspection: An analysis of the relationship between age, spatial distribution and morphological traits in trees.

Erik Armand Iversen (2020). Title: Detection of root and butt rot in Norway Spruce (Picea Abies) using airborne hyperspectral images and laser scanning. Prosjekttilknytning: PRECISION

Marlene Palm (2020). Resilience of alpine salix shrubs to changes in browsing pressure. Projekttilknytning: ForestPotential

Ole Marius Tollefsen Moen (2020). Predicting the Extent of Root and Butt Rot in Stems of Norway Spruce (Picea abies). Prosjekttilknytning: PRECISION

Trude Okkenhaug Rønning (2020). Bestemmelse av bestandsalder for gran og furu fra gjentatte lasertakster. Prosjekttilknytning: ForestPotential

Lena Straume (2020). Endret beitetrykk har effekter for planteegenskaper hos utvalgte boreale- og alpine arter – En etterundersøkelse etter 15 år langt beiteeksperiment. Prosjekttilknytning: ForestPotential

Inger Elisabeth Hilstad (2019). Krekling (Empetrum nigrum) sin påverknad på mortalitet og rekruttering på tre i tregrenseøkotonen. Prosjekttilknytning: ForestPotential

Gustaf Lindsköld (2019): Luftburen laserskanning för identifiering av ansamlingar med grov död ved. Prosjekttilknytning: PreMiNa

Jon Hidle Pedersen (2019): Kartlegging av nøkkelbiotoper i skog ved bruk av maskinlæring og fjernmålingsdata. Prosjekttilknytning: PreMiNa

Kenneth Langlie Simensen (2019). Tregrensedynamikk i Norge – Endring i treantall, mortalitet og vekst for pionertrær langs en breddegradsgradient. Prosjekttilknytning: ForestPotential

Margrethe Fønhus Skeie (2019). Er skogkartlegging med flybåren laser en mer hensiktsmessig metode for å finne områder med naturskog, enn Natur i Norge (NiN)’s naturskogkriterier?

Steinar Gilleberg Stensli (2019). Deteksjon av pionertrær i tregrenseøkotonen ved bruk av tredimensjonale punktskyer fra bildematching. Prosjekttilknytning: ForestPotential

Øyvind Sørhuus (2019). Bruk av flybåren hyperspektral sensor for påvisning av råte i stående granskog (Picea abies). Prosjekttilknytning: PRECICION.

Anders Johan Konnestad (2018). On the accuracy of GNSS in forests – A test of consumer-grade GNSS equipment, smartphones and open-source postprocessing sorftware under forest canopies, for mapping of forest species.

Magnus Korsvold (2018). Har introduksjon av digital skogbruksplan effekt på aktiviteten i skogbruket?

Ola Doksrød Strande (2018). Klassifisering av endringer ved hjelp av flybåren laserdata. Prosjekttilknytning: ForestPotential

Erik Ødegård (2018). En kvantitative analyse av faktorer som påvirker ungskogpleie-aktiviteten i Trysil kommune.

Axel Johan Berlin (2017). Aldersuavhengig bonitering med arealbasert laserdata fra to tidspunkt.

Lennart Noordermeer (2017). Taksering av ungskog med flybåren laserskanning.

Malin Kristina Sørensen (2017). Framtidig skogbruksplanlegging – skogeiertilpassede skogbruksplaner.

Maxim Galashevskiy (2015). Bruk av laserdata til prediksjon av foryngelse i fjellskog. Prosjekttilknytning: NORKLIMA

Pål Hanssen (2015). Kartlegging av ungskog ved bruk av drone og ulike kameratyper flydd i forskjellige høyder.

Sindre Hasselvold (2015). Tilvekstrespons på tynning i svartor (Alnus glutinosa (L.) Gaertn.) over en sytten-års periode.

Robert Østereng (2014): Identifikasjon av risikotrær langs kraftlinjer ved hjelp av flybåren laserscanning.

Hans-Petter Ruud (2013). LiDAR som verktøy for fjernregistrering av biomasse elg (Alces alces) beite.

Ole Erik Dufseth (2012). Prediksjonsmodeller for bonitet ved hjelp av flybåren laserskanning og digitale kartdata.

Silje Undeland Lysbakken (2012). Prediksjon av tynningsbehov ved hjelp av data fra flybåren laserskanning.

Nenad Marjanovic (2012). Prediksjon av endring for biomassekomponenter over bakken ved bruk av data fra flybåren laserskanner i en boreal skog.

Sigriður Júlia Brynleifsdóttir (2011). The forest carbon certification project in Iceland: a case study.

José Luis Barreiro Tomé (2011). Using airborne laser data for estimation of biomass change in boreal conifer forest.

Roar Økseter (2011). Estimering av biomasseendringer i hogstklasse 2 ved hjelp av data fra flybåren laser.

Lars Østbye Hemsing (2010). GIS-modellering av potensiell naturleg vegetasjon (PNV): Eit methode studie frå sentrale Sør-Noreg.

Joachim Kjelstrup (2010). Registrering av diameter i brysthøyde ved hjelp av data fra bakkemontert laserskanner.

Torgrim Østgaard (2010). Deteksjon av store furutrær basert på flybåren laser.