Om oss

Forskergruppen som arbeider med skoginventering (Engelsk: Forest inventory) ved Fakultet for miljøvitenskap og naturforvaltning (MINA) ved Norges miljø- og biovitenskaplige universitetet (NMBU) utvikler metoder for å øke vår kunnskap om skogressursene. Sentralt i forskningen er bruk av ulike fjernmåling teknologier, spesielt bruk av LIDAR har vært viktig. Ved INA har det siden 1995 vært forsket på bruk av LIDAR for skogkartlegging. For å få en smak av vår forskning klikk på kulepunktene nedenfor.

Forskningsgruppens aktiviter kan deles inn i seks områder:

  1. Kartlegging av skog for forvaltningsformål.
  2. Regional og nasjonal kartlegging av skogressursene.
  3. Nasjonal kartlegging av trebundet karbon og rapportering på internasjonale klimakonvensjoner.
  4. Global kartlegging av biomasse og karbon.
  5. Kort- og langsiktig kartlegging av effekter av globale klimaendringer på skog.
  6. Studier av prosesser knyttet til karbonsyklus og utslipp av andre drivhusgasser.