Estimering av greiner og topper (GROT) ved hjelp av flybåren laserskanning

En skogbruksplantakst er et viktig verktøy for god og bærekraftig utnyttelse av skogressursene. Med økt uttak av greiner og topper (GROT) til bioenergiformål er det naturlig å også inkludere og kvantifisere GROT som en del av taksten. I denne studien er det beskrevet en metodikk for å estimere GROT-biomasse ved hjelp av flybåren laserskanner, med tanke på inkludering i skogbruksplantakster. Det er benyttet samme sett med data som i en ordinær takst basert på laserskanning. Feltmålinger på 147 prøveflater á 200 m2 ble sammen med laserskannerdata brukt til å utvikle regresjonsmodeller. En kombinert modell forklarte 86 % av variasjonen i GROT-biomasse. Separate modeller for strata med høy og lav bonitet ble også utviklet, og forklarte henholdsvis 77 % og 88 % av variasjonen. Effekten av treslagsammensetning ble undersøkt ved å inkludere andel av gran som en av variablene, og denne modellen forklarte 87 % av variasjonen i GROT-biomasse. De utviklede modellene ble validert på plot og bestandsnivå, og den kombinerte modellen ga en middelfeil på henholdsvis 27.6 % og 22.2 % i forhold til gjennomsnittlig feltmålt biomasse. Studien viser at GROT-biomasse kan estimeres i en lasertakst med nøyaktighet sammenlignbar med det som oppnås for andre bestandskjennetegn som estimeres på tilsvarende måte.

Referanse