Uensaldret skogbruk i Norge: Ressurskartlegging og forvaltningsmodeller

Ole Martin Bollandsås avholdt prøveforelesning og forsvarte sin doktorgradsavhandling fredag 18. januar 2008. Tema for prøveforelesningen var  “Predicting the development of uneven-aged stands”  og tittelen på avhandlingen var “Uensaldret skogbruk i Norge: Ressurskartlegging og forvaltningsmodeller”.

Norsk sammendrag

Denne avhandlingen presenterer en forvaltningsmodell for fleraldret skog i Norge. Rammen er en matrisemodell og denne består av flere delmodeller estimert på data fra landsskogtakseringen i Norge. Matrisemodellen predikerer utviklingen i skog på diameterklassenivå ved hjelp av overgangssannynligheter. I avhandlingen er det utviklet delmodeller for diameterfordelinger, rekruttering, diametertilvekst og mortalitet samt modeller for prediksjon av trehøyde.

Diameterfordelinger blir vanligvis ikke registrert i ordinære skogtakster. Slike fordelinger er nødvendige datagrunnlag for diameterklassevise modeller slik som den presentert i Artikkel IV i denne avhandlingen. En modell for estimering av diameterfordelinger basert på laserdata presenteres i artikkel I. Modellen ble kalibrert for uensaldret skog og resultatene viste at den fungerte godt på data tilsvarende estimeringsdatene. Selv om andre typer diameterfordelinger (andre skogstrukturer) ikke ble predikert like godt, var volum estimert på grunnlag av diameterfordelingen uavhengig skogstrukturen.

Diameterfordelinger begrenses vanligvis til en nedre diameter, for eksempel 3 cm. Informasjon om mengden trær som er mindre enn dette er likevel interessant fordi denne kan brukes til å forbedre prediksjoner av framtidige skogtilstander ved at utgangstilstanden er beskrevet i mer detalj. Artikkel II presenterer en studie der det ble fokusert på å finne laservariable som var egnet til å inngå i modeller som kan forklare variasjon i antall og kvalitet på småplanter i en heterogen granskog. Resultatene indikerer at sammenhengene er sterke nok til at prediksjonsmodeller kan estimeres.

Volum på enkelttrær beregnes vanligvis ved hjelp av funksjoner som er avhengige av diameter og høyde. For å kunne beregne volumet av trær i en diameterfordeling må vi derfor beregne høyden på trærne i en slik fordeling. Artikkel III presenterer ikke-lineære modeller som predikerer trehøyde ved hjelp av diameter og bestandsvariable og muliggjorde prediksjon av trehøyder i studien presentert i Artikkel IV. Modellene ble estimert på data fra landsskogtakseringen i Norge og har derfor hele landet som gyldighetsområde.

Artikkel IV presenterer en matrisemodell for skogforvaltning. Modellen ble testet på kort og lang sikt. På kort sikt ble prediksjoner sammenlignet med observerte verdier og resultatene viste at modellen ga forventningsrette estimat. Den langsiktige valideringen bestod i å simulere utviklingen i skog uten hogst i en 1000 års perspektiv. Validiteten av denne testen ble vurdert ut fra om modellene ga en såkalt ”steady state”, altså om grunnflate og treslagsfordeling konvergerte mot en stabil tilstand. Resultatene viste at modellene ga resultater i henhold til denne hypotesen. Den endelige tilstanden som modellen ga, var uavhengig av den initiale tilstanden. Resultatene var også logiske i forhold til at de ga store andeler gran på gode boniteter og mer furu på dårlige.

Veiledere

Professor Erik Næsset
FørsteamanuensisTerje Gobakken
Professor Tron Eid

Bedømmelseskomité

Professor Annika Kangas (University of Helsinki, Finland),
Professor Göran Ståhl (Sveriges Lantbruksuniversitet, Sverige),
Professor Andreas Brunner (UMB)

Referanse

 • Bollandsås, O. M.. ((2007). Uneven-aged forestry in norway: inventory and management models.). PhD Thesis.
  [Bibtex]
  @PhdThesis{Bollandsaas2007c,
  Title = {Uneven-aged forestry in Norway: Inventory and management models},
  Author = {Ole Martin Bollandsås},
  School = {Norwegian University of Life Sciences},
  Year = {2007},
  Month = {PhD thesis 2007:30},
  Owner = {hanso},
  Timestamp = {2012.11.30},
  Url = {https://static02.nmbu.no/mina/forskning/drgrader/2007-Bollandsas.pdf}
  }