Ny feltkampanje for overvåking av den alpine tregrensen i Norge gjennomført sommeren 2022

I 2006 etablerte forskingsgruppen Skogrover ved MINA i samarbeid med forsker fra NASA et eksperimentelt studieområde i Rollag kommune for utvikling av metoder for overvåking av den alpine tregrensen ved hjelp av feltobservasjoner av enkelt-trær og fjernobservasjoner fra fly og droner. I alt ble nærmere 400 enkelttrær målt. Året etter, i 2007 og 2008, ble det etablert en fullskala overvåking langs en 1500 km lang korridor langs hele den norske fjellkjeden, fra ca. 58 grader nord til 69 grader nord. Her ble 36 overvåkingslokaliteter etablert og til sammen 782 trær ble målt. Metodene utviklet i studieområdet i Rollag ble benyttet.

Senere er både det eksperimentelle studieområdet og den nasjonale korridoren målt på nytt i 2012 og 2017/2018. Sommeren 2022 er tidsserien blitt utvidet med en fullstendig ny måleserie. Forholdene i fjellet sommeren 2022 har vært gode for både feltmålinger og fjernmålinger. Arbeidet i den eksperimentelle lokaliteten ble avsluttet i midten av august mens de 36 øvrige lokalitetene ventes å være ferdig målt i slutten av august 2022.

For det eksperimentelle området alene ble det registrert rundt 650 trær valgt ut etter en detaljert utvalgsprotokoll. De fleste av disse var målinger på trær målt helt tilbake til 2006, 2012 eller 2017. Økningen over tid av antall trær som er målt, er uttrykk for at rekrutteringen av nye pionertrær i tregrensa er større en mortaliteten, og at antall trær i grensesonen opp mot fjellet er økende.

Eksempel på pionertre som ble registret første gang i 2012 i det eksperimentelle området i Rollag kommune.
Foto: Erik Næsset

En viktig komponent i dette langsiktige forskningsarbeidet, som har vært finansiert av Norges forskningsråd (NFR) og NMBU gjennom prosjektene «Effects of changing climate on the alpine tree line and mountain forest carbon pools along 1500 km n-s and elevation gradients» (2008-2015) og «Changing forest area and forest productivity – climatic and human causes, effects, monitoring options, and climate mitigation potential» (2018-2022), henholdsvis under programmene «Norklima» og «Klimaforsk», har vært å utprøve ulike typer fjernobservasjonsdata med tanke på oppskalering av lokale estimater for endringer i tregrensen til større områder, og for å øke presisjonen i slike estimater. I 2006, 2007 og 2012 ble det gjennomført hele fem flykampanjer med laser-scanning i det eksperimentelle området. Langs den 1500 km lange korridoren ble tilsvarende flybåren laser-scanning gjennomført i 2007-2008 og 2012-2013. I 2017 ble det benyttet laserdata fra fly fra den nasjonal scanningen i regi av Statens kartverk. I 2017 ble dessuten alle lokalitetene komplementert med digitale RGB- og IR-bilder fra drone over den enkelte lokalitet.

For kampanjen i 2022 har vi benyttet en drone med laser-skanner og et integrert kamerasystem. Laser-instrumentet har gitt hele 50 høydemålinger av terreng, trær og annen vegetasjon pr. kvadratmeter. Analysene som vil følge årets kampanje, blir spennende – både med tanke på de biologiske endringene vi vil kunne dokumentere og i hvor stor grad data fra drone kan bidra til å styrke estimatene av endringsprosessene i den alpine tregrensa.

Dette langsiktige forskningsarbeidet, som nå har pågått i 16 år, er dokumentert gjennom mer enn 20 vitenskapelige publikasjoner over et bredt tematisk spekter og gjennom tre Phd-avhandlinger.

Ta gjerne kontakt med oss dersom du er nysgjerrig på denne forskningen.

Felt-teamet som har gjennomført feltmålingene og dronekampanjen i det eksperimentelle området i løpet av august 2022. Fra venstre: Hans Ole Ørka, Torbjørn Walker Ørka og Ingvild Ramtvedt Næsset.
Foto: Erik Næsset