Fjernmålingsbasert kartlegging og overvåkning av økosystemet skog

Prosjektet «Fjernmålingsbasert kartlegging og overvåkning av økosystemet skog» søker å etablere et nasjonalt heldekkende skogøkologisk grunnkart versjon 1.0 for Miljødirektoratet. 

Bakgrunn

Økosystemet skog har stor variasjon i struktur og livsmiljø som er viktig for mange arter. For å forvalte natur- og artsmangfoldet på en best mulig måte er derfor informasjon om dette økosystemet viktig. Den økende mengden data fra flyfoto og flybåren laserscanning (FLS) gjennom nasjonale kartleggingsprogrammer og fra satellitter, f.eks. gjennom Landsat-programmet eller det europeiske Copernicus-programmet, gir et økt potensial for å etablere informasjon om økosystemet skog på en kostnadseffektiv måte (Se for eksempel figur 1).

Figur 1. Data fra flybåren laserscanning inneholder svært mye informasjon om skogen. Utsnitt som viser høyde, tetthet og variasjon i lasermålingen i Enebakk kommune. Østmarka naturreservat sees tydelig i øvre venstre del av illustrasjonen.

Mål

Hovedmålet for prosjektet er å utvikle dekningskart med arealestimat ved hjelp av fjernmålingsdata for områder som med høy sannsynlighet har naturskog eller siktagran, og utvikle en produksjonsløype for ferdigstilling, uttesting og levering av en første versjon av heldekkende nasjonale kart innen utgangen av 2020. I tillegg skal det utvikles metodikk for å lage kart over tilstand i skog som beskrives med kartlag for biomasse, volum, karbon, tetthet (antall trær), kronedekke og stående død ved i skog. Videre etableres det metodikk for kartlegging av store endringer i skog og disse klassifiseres m.h.p. om endringen er permanent (arealbruksendring) eller midlertidig (hogstflate).

Hva er skogøkologisk grunnkart?

I prosjektet knytter vi arbeidet med kartlegging og overvåkning av økosystemet skog til det økologiske grunnkartet (Meld. St. 14 2015-2016) og bruker betegnelsen skogøkologiskgrunnkart om kartlagene som produseres i prosjektet. Et økologisk grunnkart er ikke et bestemt kart, men vil på sikt bestå av en samling av kartlag som vil være relevante som en del av et skogøkolgisk grunnkart. Prosjektet bruker likevel denne betegnelsen fordi det etableres sentrale kartlag for beskrivelse av tilstand og påvirkningsfaktorer i økosystemet skog (Se figur 2).

Om prosjektet

“Skogøkologiskgrunnkart” i kortnavn på prosjektet  “Fjernmålingsbasert kartlegging og overvåkning av økosystemet skog”. Prosjektet er finansiert av Miljødirektoratet og gjennomført av Norges Miljø- og Biovitenskaplige Universitet (NMBU) i samarbeid med Norsk Institutt for NAturforskning (NINA) og Science & Techology (S&T) i tidsrommet 2018 -2020.