Feltarbeid 2020

I løpet av august og september 2020, ble det gjort en enorm innsats for å samle jordprøver i den alpine tregrensen.

Adriana Calabrese tar en jordprøve på en av feltlokalitetene. Foto: Claire Devos

Under feltarbeidet ble det samlet inn jordprøver på 16 lokaliteter i overgangssoner mellom skog og alpine områder som dekker en breddegradient fra 64 til 69 grader nord. Feltarbeidet var en del av prosjektet «ForestPotential», og mer spesifikt vil de innsamlede dataene være hoveddatamaterialet for doktorgraden til Claire Devos. Claires forskning tar sikte på å bestemme sammenhengen mellom mengden karbon, nitrogen og tanniner i det organiske jordlaget, og egenskapene til tre- og bakkevegetasjon. Dette er viktig for å analysere effekter på karbonlagring som et resultat av tregrensemigrasjon.

På hver lokalitet ble samplingspunktene fordelt over gradienten av kronedekke, fra åpne områder i den alpine sonen, til områder med relativt tett kronedekke. Det ble samlet inn 34 jordprøver for hver lokalitet. Behandling av jordprøver inkluderer tørking, kverning og homogenisering og bestemmelse av karbon, nitrogen og tanniner i en elementanalysator (Micro Cube, Elementar Analysen, Hanau, Germany).

I 2021 vil feltarbeidet fortsette på ytterligere 20 lokaliteter, sørover fra 64 grader nord til 60 grader nord.

Tørkede jordprøver klar for videre analyser. Foto: Claire Devos.

Kart over de 36 feltlokalitetene