Skogplanseminar 2020

Det sjette skogplanseminaret i en rekke som startet tilbake i 2002, ble avholdt ved Hurdalsjøen Hotell 11 og 12 februar. Det var 70 deltakere fra offentlig forvaltning, skogplaninstitusjonene, private kartleggingsfirma, forskning og andre relevante fagmiljø. Siden forrige seminar i 2016 har miljøet på Ås økt prosjektporteføljen betydelig, slik at det var mange nye resultater å formidle. Et sentralt tema var mulighetene som åpner seg ved at store områder nå går inn i andre takstomdrev med laser. Også muligheter som ligger i annen sensorteknologi som hyperspektrale data ble presentert. Prognoser var igjen fokusert etter at arbeidet med dette temaet har ligget litt nede i flere år. Forsamlingen fikk også høre om muligheter som ligger i datainnsamling med hogstmaskiner der man nå også kan få nøyaktige posisjoner for de trærne som er avvirket og som deretter kan kobles med all den informasjonen om kvaliteter og stokkvolum som man får gjennom alle målingene som gjøres i hogstaggregatet. Det ble også gitt presentasjoner fra næringen som fortalte hva de var opptatt av, og fra Landbruksdirektoratet og Fylkesmannsembetet som snakket om rammebetingelser. Denne gangen hadde vi også gleden av å ha Norges forskningsråd representert. Forskningsrådet har vært og er en sentral kilde til finansiering for forskning knyttet til skogbruksplanlegging og takst. En slik direkte kommunikasjon mellom de ulike aktørene innen skogbruksplanleggingen som et slikt seminar legger tilrette for, er svært nyttig for alle parter. Seminar av denne typen fungerer både som en arena for formidling av forskningsresultater, men også styrkende for samhandlingen mellom forskning, privat sektor og Forskningsrådet.

Program:

11 februar

Andre omdrev av lasertakstene: tidsseriedata gir nye muligheter

Gjenbruk av prøveflater for mer effektive lasertakster (Ole Martin Bollandsås)

Automatisert bonitering med laser øker nytteverdien for skogeier (Lennart Noordermeer)

Bestemmelse av bestandsalder fra gjentatte lasertakster (Trude Rønning Okkenhaug)

Underholdningsinnslag: «Tregrensen er i endring» (Erik Næsset)

Bruk av optiske fjernmålingsdata

Er laser bedre enn bildematching? (Terje Gobakken)

Hva er egentlig hyperspektrale data? (Hans Ole Ørka)

Bestemmelse av treslag med hyperspektrale data (Hans Ole Ørka)

Bruk av hyperspektrale data for bestemmelse av bonitet (Ole Martin Bollandsås)

Pilotstudie: Deteksjon av råte med hyperspektrale data (Øyvind Sørhuus)

Nøyaktigheten av planprodukter

Nøyaktigheten av planprodukter: SR16 (Erik Næsset)

Bestandsnøyaktighet (Hans Ole Ørka)

Beregning av karbon på bestandsnivå: framtidig planprodukt? (Erik Næsset)

Underholdningsinnslag: «Kræsjkurs i bruk av droner» (Terje Gobakken)

Verktøy for skoglige prognoser

Utvikling av framtidens prognoseverktøy for skog (Terje Gobakken)

Bruk av fjernmåling til å måle albedoeffekt (Eirik Næsset Ramtvedt)

12 februar

Ny, spennende forskning

Bruk av hogstmaskin som taksator (Terje Gobakken)

Forskning for et framtidig presisjonsskogbruk (Terje Gobakken)

Kartlegging av skogøkosystemtjenester (Hans Ole Ørka)

Orienteringer og innspill fra næring og forvaltning

Økt utnyttelse av laserdata (Svein Dypsund)

Utfordringer og muligheter for skogbruksplanleggingen mot 2025 (Geir Korsvold)

Utviklingsprosjekter sammen med næringen (Floris Groesz)

Landbruksdirektoratet orienterer om myndighetenes arbeid med skogbruksplanlegging. (Jan-Erik Ørnelund Nilsen)

Ny modell for «Tilskudd til skogbruksplanlegging med miljøregistreringer» – et innspill (Roar Kjær)

Forskning og innovasjon for bærekraftig ressurskartlegging og -utnyttelse (Rune Groven)