Masteroppgave: Deteksjon av enkelttrær angrepet av råte, ved bruk av hyperspektrale data

Råte forårsaker skader på skog, og det er estimert at den forårsaker en verdireduksjon for norsk skogbruk i størrelsesorden 100 millioner kr årlig. Registreringer av skogens sunnhetstilstand blir sammenlignet med annen skoglig informasjon, i liten grad registrert. Dette skyldes blant annet mangel på gode metoder for registrering. I dette prosjektet brukes hyperspektrale data for å kunne detektere trær skadet av råte. Råteskadde- og friske trær (stubber) skal posisjoneres i felt, og hyperspektral informasjon for de samme trærne samlet fra en flybåren plattform før trærne ble avvirket, skal brukes til å analysere forskjellene i spektralsignaturer for syke og friske trær. Disse registreringene er i hovedsak gjort på Hadeland på øst-siden av Randsfjorden.

Hyperspektrale kamera er såkalte passive sensorer som registrerer elektromagnetisk stråling (reflektert sollys) fra det avbildete området, og i bildet finnes det data for over 400 bølgelengder i det elektromagnetiske spektrum (kanaler). Dette danner derfor et godt utgangspunkt for å kunne avdekke selv små forskjeller i hvordan ulike objekter reflekterer sollyset, forskjeller som er alt for små til at vi kan oppfatte dem med våre øyne. Kameraet registrerer bølgelengder i intervallet mellom 400 og 1000 nm. Målet for oppgaven er å kunne støtte oppunder teorien om at syke/skadede trær vil framstå forskjellige i enkelte deler av det elektromagnetiske spekteret, enn hva friske trær gjør. Oppgaven er knyttet til prosjektet PRECISION.

Masterstudent: Øyvind Sørhuus
Veiledere: Ole Martin Bollandsås, Terje Gobakken, Hans Ole Ørka

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.