Ressursregistrering og skogbruksplanlegging – en renessanse for flybildene?

I løpet av de siste 10-12 år har flybåren laserscanning utviklet seg til å bli den viktigste metoden for datafangst i ressursregistrering for skogbruksplanlegging. Står vi nå ved et veiskille der flybildene vil gjenerobre rollen som den viktigste datakilden til fjernmålt informasjon om skogressursene?

Bildematching
Figur. Flybilde og tredimensjonale punktskyer fra laserskanning og bildematching for et utvalgt område.

Bakgrunn
Utviklingen innen digitale kamera for flyfoto og programvare for fotogrammetrisk matching av punktskyer gjør at bildematching er et interessant alternativ til laserscanning ved skogtaksering. Flybåren laserscanning etter arealmetoden er i dag den dominerende metoden for taksering til skogbruksplanlegging i Norge. Høydedata fra bildematching kan framskaffes til en vesentlig lavere kostnad enn laserdata og kan brukes direkte i dagens produksjonsløyper istedenfor laserdata. Bildematchingen forutsetter at man har en eksisterende terrengmodell fra laserscanning.

Resultat så langt og planer for videre arbeid
Vi har testet bildematching i et prosjekt der vi benyttet totalt 151 prøveflater systematisk lagt ut i tre predefinerte strata i et 8526 daa studieområde i Våler i Østfold. Resultatene ble evaluert ved hjelp av 63 uavhengige kontrollbestand. Det ble oppnådd resultater på linje med eller noe bedre enn hva som er funnet i tilsvarende studier og vi ser at vi kan oppnå resultat nesten på linje med det man kan oppnå med laserdata.

Alle forsøk med bildematching så langt er gjennomført i forholdsvis små området og der flybildene er tatt under tilnærmet optimale lysforhold. Vi vil derfor arbeide videre med å gjennomføre en fullskala evaluering, vurdere den økonomiske nytten og se på mulighetene for å benytte droner i skogbruksplanleggingen.

Prosjektpartnere:
Foran AS
Mjøsen skog SA
NMBU
Viken Skog SA

Periode: 2012-2014, 2015-2018

Finansiering

Utviklingsfondet for skogbruketSkogtiltaksfondet og egenfinansiering fra samarbeidspartene

Publikasjoner
Næsset E, Gobakken T. 2015. Ressursregistrering og skogbruksplanlegging – en renessanse for flybildene? Norsk Skogbruk. 2:34-37.

Gobakken, T., Bollandsås, O.M., & Næsset, E. (2014). Comparing biophysical forest characteristics estimated from photogrammetric matching of aerial images and airborne laser scanning data. Scandinavian Journal of Forest Research, 1-14 http://dx.doi.org/10.1080/02827581.2014.961954

Puliti S, Ørka H, Gobakken T, Næsset E. 2015. Inventory of small forest areas using an unmanned aerial system. Remote Sensing 7:9632-9654. http://dx.doi.org/10.3390/rs70809632