Vellykket seminar om vegetasjonsendringer i tregrensen

Seminaret, som ble avholdt i Norges Forskningsråds flotte lokaler på Lysaker, samlet til sammen ca 25 deltagere. Seminaret markerte avslutningen på et stort forskerprosjekt finansiert av Forskningsrådets NORKLIMA-program.Det hele ble åpnet av Forskningsrådets Petter Nilsen og Brita Slettemark, som ønsket velkommen og fortalte litt om ulike forskningsprogram, som BIONÆR og KLIMAFORSK. Den faglige delen starten med at Erik Næsset presenterte bakgrunnen for seminaret og ga forsamlingen et lite innblikk i bruk av laserteknologi til vegetasjonsmåling og monitorering. Leif Kullman (Umeå Universitet) fortalte om ulike funn av «makrofossiler» av både gran, furu og bjørk som kommer fram i dagen etter hvert som isbreer trekker seg tilbake. Karbondateringer av disse fossilene viser at tregrensen etter siste istid var svært mye høyere enn det man tidligere har trodd. Nadja Stumberg (NMBU, Østfold fylkeskommune) presenterte resultater fra sin doktorgradsavhandling der hun har brukt ALS-data for deteksjon av pionertrær i tregrensen. Trær som er over en meter høye kunne detekteres med stor sikkerhet. Videre snakket Annika Hofgaard (NINA) om sin forskning som viser at de klimamodellene som benyttes i dag, trolig estimerer en altfor hurtig og kraftig framrykking av tregrensa som respons på et varmere klima. Deretter snakket James Speed og Gunnar Austrheim (begge NTNU) om at det ikke bare er klima som styrer posisjonen til – og artsfordelingen i tregrensen samt fordelingen av lagret karbon og økosystemtjenestene relatert til tregrensa. Beitende sau har også en effekt. Vi fikk også høre fra Jane Uhd Jepsen (NINA) at den arktiske tregrensen er påvirket av beite fra rein, og at graden av beiting i stor grad er bestemmer strukturen på vegetasjonen som igjen påvirker for eksempel albedo-effekten. Videre viste hun at store oppblomstringer av ulike målere (bjørkemåler) har stor effekt på den arktiske tregrense økotonen ved at store arealer med bjørkeskog blir defoliert. Lise Tingstad (UiB) stilte deretter spørsmålet om vi i framtiden vil få skogkledte fjell. Spørsmålet var selvfølgelig satt på spissen, men resultatene hun viste fra et såingsforsøk utført langs nedbørs- og temperaturgradienter tydet på at spireevnen til gran ikke var hemmet av lave temperaturer. Videre viste hun at karplanter hadde ulik respons når man tok bort konkurransen på boreale (økt vekst) kontra alpine voksesteder (redusert vekst). Til slutt snakket Marius Hauglin og Ole Martin Bollandsås (begge NMBU) og endringsestimering ved hjelp av ALS-data. Hauglin viste at man sannsynligvis vil oppnå bedre resultater ved bruk at en arealbasert tilnærming hvis man skal estimere endringen i tregrensen i stedet for å ha det enkelte tre som enhet. Bollandsås viste deretter resultat fra en storskala estimering av biomasseendring i fjellskog over fire år langs et 1500 km langt transekt fra sør til nord i Norge, der man så en signifikant økning i biomassen.

Presentasjoner fra seminaret:

Leif Kullman (Professor emeritus, University of Umeå)
Tittel: Glacier recession reveals past treelines at unprecedented high elevations in the Swedish Scandes
Annika Hofgaard (Seniorforsker, NINA Trondheim)
Tittel: Rate of forest advance and tundra disappearance – empirical evidence vs. model prediction
Gunnar Austrheim (Professor, NTNU) 
Tittel: Application of the ecosystem services framework to a sheep grazing experiment in the treeline ecotone
Jane Jepsen (Seniorforsker, NINA Tromsø)
Tittel: Drivers of woody vegetation change in the low-arctic forest-tundra ecotone
James Speed (Forsker,NTNU)
Tittel: The impact of herbivores at the treeline ecotone
Lise Tingstad (PhD-student, University of Bergen)
Tittel: A forested future in the alpine? Climate, biotic interactions and plant population dynamics across the tree line ecotone
Nadja Stumberg (Østfold fylkeskommune)
Tittel: Detection of pioneer trees in the forest tundera ecotone using airborne laser scanning
Marius Hauglin (Forsker, NMBU)
Tittel: Estimation of changes in the tree line using airborne laser scanner
Ole Martin Bollandsås (Forsker, NMBU)
Tittel: Large scale estimaton of biomass changes