Kulturminner i skog

Oversikt over kulturminner i skog er viktig. Deteksjon av kulturminner i skog skjer i dag ofte ved tolking av terrengmodeller generert fra laserdata.Å ha god oversikt over de faktorene som påvirker tolkningsresultatene er derfor viktig. Dette prosjektet har som hovedmål å se på effektene av punkttetthet og glatting av terrengmodeller på deteksjonssuksess for  kulturminner i skog. Analysene er basert på data fra 9 kvadratiske ruter på 0,25 kvadratkilometer der det er etablert en fasit ved hjelp av et intensivt feltarbeid av personer med arkeologisk ekspertkompetanse. Deretter har fire erfarne arkeologer tolket hver rute ved hjelp av en visualiseringssoftware med ni ulike oppsett for terrengmodellen. Analysen basert på et komplett randomisert blokkdesign vil avdekke om det er effekter av punkttetthet og glatting.

Prosjekt tittel:

Deteksjon av kulturminner i skog ved tolking av terrengmodeller generert fra laserdata.

Samarbeid og Finansiering

Prosjektet er et samarbeid med Norsk institutt for kulturminneforskning og er finansiert av Riksantikvaren.

Innmåling av kullmile Foto: Norsk institutt for kulturminneforskning (NIKU)

Relaterte artikkler

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.