Prediksjon av diameterfordelinger med MSN og SUR

Denne studien brukte en ikke-parametrisk metode (MSN) og en parametrisk metode (SUR) til å modellere og predikere diameterfordelinger i barskog. Basert på differanser mellom predikerte og observerte stammeantall i et uavhengig datasett, fant vi ut at resultatene vi fikk ved bruk av SUR var uten systematiske feil, mens MSN så vidt underestimerte det totale treantallet. Begge metoder overpredikerte imidlertid antallet stammer med diameter mellom 4 og 12 cm. Begge metoder var uten systematiske feil når diameterfordelingen ble konvertert til grunnflate per hektar. Vi konkluderte med at selv om begge metoder generelt ga gode resultater, så predikerte MSN antallet store, volumbærende trær mer nøyaktig.

Referanse