Estimering av biomasse i skog i Tanana Valley, Alaska ved bruk av prøveflater på bakken og data fra flybåren laserscanning

Prosjektet er en del av det store prosjektet “A Joint USFS-NASA Pilot Project to Estimate Forest Carbon Stocks in Interior Alaska by Integrating Field, Airborne and Satellite Data”. National Aeronautics and Space Administration (NASA) Carbon Monitoring System (CMS) finansierer prosjektet. NASA CMS er designet for å gi viktige bidrag til å karakterisere, kvantifisere, forstå og forutsi utviklingen av globale karbonkilder gjennom forbedret overvåking av karbonlagre og flukser. Les videre

NORKLIMA

I forbindelse med den globale oppvarmingen forventes det raske forandringer i fjellskogen og overgangssonen til alpine områder. Siden bratte temperatur- og produktivitetsgradienter er vanlige i slike marginale områder forventes det to fundamentale effekter: (1) tilvekst av skog gjennom kolonisering av områder som ikke var dekket av skog før og migrasjon av den alpine tregrensa; (2) økt vekst for eksisterende trær som vil ha en betydelig innflytelse på karbonbinding og fremtidige karbonlagre. Les videre

Laser2

Laser2: Taksering av ungskog med flybåren laser scanning etter arealmetoden

Bakgrunn

Skogtaksering ved hjelp av flybåren laserscanning etter arealmetoden er blitt den dominerende takstmetoden for operativ skogbruksplanlegging i Norge. En av svakhetene til metoden er at den ikke er utviklet for ungskog. Det har ført til at kvaliteten på informasjon om ungskogarealene har blitt dårligere i takster utført etter denne metoden. Dette fordi det ikke har vært vilje til feltbefaring, som var alminnelig praksis tidligere. Prosjektet tar sikte på å utvikle flybåren laserscanning etter arealmetoden slik at hele arealet, også ungskog, kan takseres etter denne metoden og på den måten å fremskaffe kvalitetssikret og nøyaktig informasjon om ungskogarealene i framtidige skogtakster.

Mål

Prosjektets hovedmål er å videreutvikle, teste og dokumentere arealmetoden for laserbasert kartlegging av ungskog. For å nå hovedmålet er følgende delmål fastsatt:

  1. Utvikle metoder for estimering av treantall (totalt og regulert), trehøyde og treslagsfordeling i ungskog.
  2. Teste nøyaktigheten av metoder utviklet under delmål 1 på bestandsnivå.
  3. Undersøke om flybilder fra digitale sensorer kan øke nøyaktigheten av metodene under delmål 1.
  4. Dokumentere og formidle metoder og nøyaktighet i norske og internasjonale tidsskrift, samt presentasjon av resultater på nasjonale konferanser og samlinger.

Samarbeidspartnere

Periode

2011-2014

Finansiering

Utviklingsfondet for skogbruket, Skogtiltaksfondet og egenfinansiering fra samarbeidspartene