Samtidig opptak av flybåren laserscanning og multispektrale bilder for treslagsklassifikasjon

I en nylig publisert studie så vi på muligheten for å kombinere multispektraleflybilder med data fra flybåren laserskanning (FLS) for å klassifisere treslag for enkelttrær. Studien er publisert i Canadian Journal of Remote Sensing. Multispektraleflybilder fra to ulike kamera ble testet. Det ene kameratet ble flydd samtidig med FLS sensoren og det andre ble flydd i en egen flyging, fra en større høyde. De to flyfotoopptakene representere kostnadseffektive metoder for datainnsamling av både tredimensjonal- og spektralinformasjon. Nøyaktigheten av treslagsklassifiseringen ble vurdert ved hjelp av 1520 segmenterte gran-, furu- og løvtrær i Aurskog-Høland kommune. Intensitet fra FLS ble også brukt i studien.Intensiteten ble normalisert, både med såkalt «range normalisering», men også med hensyn på en type variasjon i intensitet kalt «banding». Normaliserte intensitetverdier ga bedre nøyaktighet i treslagsklassifikasjon enn intensitetverdier som ikke var normalisert, men totalt sett økte ikke nøyaktigheten i forhold til bare å bruke høydeinformasjon fra FLS. Den beste nøyaktigheten ved bruk av bare FLS ga korrekt treslag for 74% – 77% av trærne. Kombinasjonen av FLS og multispektraleflybilder økte nøyaktigheten til 87% – 89% og 83% – 85%, avhenging av flygning.

Referanse

Estimering av greiner og topper (GROT) ved hjelp av flybåren laserskanning

En skogbruksplantakst er et viktig verktøy for god og bærekraftig utnyttelse av skogressursene. Med økt uttak av greiner og topper (GROT) til bioenergiformål er det naturlig å også inkludere og kvantifisere GROT som en del av taksten. Les videre