Albedo i boreal skog

Albedo i boreale skogerer en kraftig klimafaktor som potensielt kan oppveie klimapåvirkningen av karbonopptak. For å vurdere albedoeffekten av ulike typer skogforvaltning i de nordiske landene, er det behov for albedoprodukter med fin oppløsning for å ta hensyn til den typiske heterogene strukturen som er til stede i dette biomet. Det finnes flere albedoprodukter tilgjengelige i dag. Imidlertid har de fleste av dem en relativt grov romlig oppløsning på omtrent 0,25–20 km.

Det overordnede målet med prosjektet «Albedo i boreal skog» er å utvikle en beregningsmetode for finoppløst albedo for å vurdere albedoeffekten i forvaltede kontra uforvaltede skoger.

Photo: Eirik Næsset Ramtvedt

Les videre

Fjernmålt kartlegging av tørkestress hos gran

Gran er et økonomisk viktig treslag for skognæringen i Norge. Med hyppige perioder med tørke har man de senere år sett at gran flere steder er utsatt for tørkestress som kan føre til at trærne dør, enten som en direkte konsekvens av tørken, eller indirekte etter barkbilleangrep. Det er derfor behov for å utvikle et system for kartlegging som kan gi en rask oversikt over graden av tørkestress for granbestand innen et gitt planleggingsområde.

Les videre

Smartforest

Hovedmålet med SmartForest er å forbedre effektiviteten i norsk skogsektor ved å ta i bruk ny teknologi innen skogtaksering, skogskjøtsel, driftsteknikk, virkeforskyning og ved å forbedre den digitale informasjonsflyten i hele verdikjeden.

NMBU leder arbeidspakkene 1, 5 og 6 (Fig. 1)


Figur 1. Arbeidspakkestruktur.

Se prosjektets nettsider for mer informasjon.

Gjenbruk av prøveflatedata

Prosjekttittel:
Andre takstomdrev med arealbasert lasertakst – mulighet for gjenbruk av prøveflatedata

Målsetting
Prosjektet vil evaluere muligheter for å gjenbruke prøveflatedata ved arealbasert lasertakst med tanke på å redusere kostnadene knyttet til feltarbeid.

Prosjektpartnere
Mjøsen Skog SA
NORSKOG
Statskog
Viken Skog SA

Finansiering:
Utviklingsfondet for skogbruketSkogtiltaksfondet og egenfinansiering fra samarbeidspartene

Prosjektperiode: 2018 – 2020

PRECISION

«Presisjonsskogbruk for bedre ressursutnyttelse i norske skoger (PRECISION)»

PRECISION er et integrert prosjekt som analyserer problemstillinger knyttet til spredning, utbredelse og kartlegging av rotråte (RBR), den største kilden til tap av biomateriale og verdi i primærproduksjon i norsk skogsektor. Selv en liten forbedring i nøyaktigheten på stedfestingen av RBR kan føre til en meget stor økonomisk gevinst for skogbransjen.

PRECISION består av et tverrfaglig forskningskonsortium som spenner fra robotikk og skogteknologi, fjernmåling, patologi, skogkultur, skogforvaltning og planlegging til økonomi. Konsortiet omfatter forskere fra norske forskningsinstitusjoner og universiteter i samarbeid med ledende internasjonale forskere. Industripartnerne er en integrert del av prosjektet og de står for mer enn 80% av den årlige avvirkningen i Norges skoger.

PRECISION har som mål å forbedre karbonavtrykket og dermed den samlede bærekraften til norsk skogsindustri. RBR har en negativ innvirkning på karbonavtrykk av skogsektoren ettersom som den reduserer volumproduksjonen, tredødeligheten øker og den reduserer utbyttet av sagtømmer som kan erstatte andre bygningsmaterialer med lange levetider.

Les mer.

Varighet:
2018-2022