Open positions: Six PhD/postdoctoral fellowships within remote sensing of forest ecosystem resources and bioeconomic modelling

Our research group has six vacant 3-year PhD or 2-year postdoctoral researcher (Post.Doc) positions, depending on the qualifications of the applicants.

See  for more information.

The successful candidates will be part of a team of researchers in the three projects:

  • “Precision forestry for improved resource utilization and reduced wood decay in Norwegian forests” (PRECISION)
  • “Changing forest area and forest productivity – Climatic and human causes, effects, monitoring options, and climate mitigation potential” (ForestPotential)
  • “Novel business models and mechanisms for the sustainable supply of and payment for forest ecosystem services” (NOBEL)

Oppstartsmøte

Oppstartsmøtet for ForestPotential var en suksess

Fra venstre: Geir Korsvold, Lennart Noordermeer, Gunnar Austrheim, Nicholas Coops, James Speed, Kari Klanderud, Vegard Lien, Hans Fredrik Hoen, Ole Martin Bollandsås, Karen Lone, Asbjørn Aaheim

ForestPotential hadde oppstartsmøte på RunWay konferansehotell på Gardermoen 22 og 23 mars 2018. De fleste partnerne var tilstede eller deltok via nettet.

På møtet introduserte partnerne sitt ekspertiseområde og nylige forskningsaktiviteter relevante for prosjektet. Hver arbeidspakke ble deretter presentert og diskutert i detalj. Diskusjonene var veldig nyttige og utsiktene til et givende samarbeid og at prosjektet vil nå sine mål, ser lovende ut.

Presentasjoner som ble holdt på møtet.

Masteroppgave: Regionale forskjeller i rekruttering, mortalitet og vekst for pionertrær i tregrenseøkotonen

Det er mange faktorer som påvirker dynamikken i tregrenseøkotonen. Både klima, beiting og endret arealbruk er bestemmende for både rekruttering, mortalitet og vekst i denne overgangssonen mellom skog og fjell. I tillegg til at det kan være vanskelig å kvantifisere effekten av den enkelte faktor, finnes det også svært mange lokale faktorer som er med på bestemme endringene slik som bunnvegetasjonsforhold, mikrotopografi, hellingsretning etc. Denne masteroppgaven vil ved hjelp av multi-temporale observasjoner av trær i tregrenseøkotonen på 35 lokaliteter langs en over 1000 km lang breddegradsgradient, undersøke i hvilken grad det er regionale forskjeller med tanke på endringer i rekruttering, mortalitet og vekst for disse trærne. Oppgaven vil også undersøke i hvilken grad endingene kan forklares med klimadata og data for beitende husdyr og vilt rundt de ulike lokalitetene. Oppgaven er knyttet til prosjektet ForestPotential.

Masterstudent: Kenneth Langlie Simensen.
Veiledere: Ole Martin Bollandsås, Kari Klanderud