Presentasjoner fra Takst- og planseminar 2023

Mer enn 70 deltakere var samlet for å diskutere status og behov innen skogtakst og planlegging ved det sjuende takst- og planseminaret som ble avholdt på Holmen Fjordhotell, 9-10 mars 2023. Det hadde gått tre år siden forrige seminar i serien, og også denne gangen var programmet svært innholdsrikt med mange spennende innlegg. Årets seminar var også spesielt knyttet til formidling av resultater fra «Smartforest», et senter for forskningsdrevet innovasjon.

Seminaret åpnet med en takstsesjon om grunnleggende feltmålinger og beregninger, før det tematisk ble mer fjernmålingsorientert. I en bolk om kartlegging av råte i gran, ble det blant annet presentert studier som viser at data fra fjernmåling har noe, men begrenset, potensial for deteksjon av råte mens trærne ennå står i skogen. Billedmatching var også et tema på forrige seminar og nytteverdien av slike data har siden den gang ofte vært diskutert. På årets samling var temaet oppe nok en gang, og i tillegg til presentasjoner knyttet til muligheter og utfordringer ved bruk av slike data som grunnlag for areabaserte takster, fikk forsamlingen også med seg et informativt innlegg om hvordan bildematching utføres rent teknisk for å skape tredimensjonale punktskyer fra flybilder. Pågående forskning knyttet til bonitering ved hjelp av fjernmålingsdata fra flere tidspunkter ble også presentert. Siden forrige seminar har bonitering med laserdata fra flere tidspunkter blitt iverksatt operativt ute i næringen, så denne gangen fikk vi presentert konkrete erfaringer med metoden fra de som bruker den. Tilbakemeldingene var svært gode og alt tydet på at metoden er kommet for å bli. Vi fikk også høre om potensialet som ligger i data samlet fra satellittbårne sensorer. Satellittdata ble presentert både som en kilde til informasjon for kvantifisering av volumandeler fordelt på ulike treslag og for kartlegging av hogstflater.

Et sentralt tema var også den nylig oppdaterte PEFC skogstandarden, og implikasjonene endringene vil kunne ha for skogplanlegging. Tilskuddsordninger for skogbruksplanlegging ble også tatt opp. I tillegg fikk vi høre om nylige oppdateringer av beslutningsstøtteverktøyet GAYA, som nå også kan gjøre simuleringer av mengden jordkarbon og endinger i albedo som følge av endrede skogforhold. Den oppdaterte versjonen av GAYA skal delvis være en del av analysene i prosjektet «Climate Smart Forestry Norway», som vi også fikk høre om. I dette prosjektet skal det bl.a. undersøkes hvordan skogforvaltningen eventuelt bør endres for å tilpasse skogbruket til klimaendringer på en best mulig måte, samtidig som skogeiernes økonomiske nytte av skogen blir ivaretatt. Som ved forrige seminar, der det ble presentert at gjenbruk av prøveflatedata kan være nyttig for å redusere de total kostnadene knyttet til en takst, fikk vi også denne gangen presentasjoner knyttet til mulige kostnadsreduksjoner i takst og planlegging. Denne gangen var det mulighetene ved det landsdekkende skogressurskartet SR16 som ble presentert sammen med en nøyaktighetsvurdering og praktiske erfaringer fra næringen. Seminaret ble avsluttet med en bolk om teknologisk utvikling innen bruk av droner, kunstig intelligens og hogstmaskindata.

Presentasjonene er tilgengelig her:

Takst

Råtedeteksjon

Bildematching

Bonitering

Bruk av satellittdata fra Sentinel-2

Miljøregistrering

Planlegging

SR16

Nye og spennende muligheter

Takst- og planseminar 2023

9-10 mars 2023

Fakultetet for miljøvitenskap og naturforvaltning ved NMBU arrangerer årets skogplanseminar ved Holmen Fjordhotell, Asker, 9-10 mars 2023. Seminaret er holdt hvert andre til fjerde år som en møteplass for alle som jobber med takst og skogbruksplanlegging, offentlig forvaltning, forskning og andre relevante fagområder. Årets seminar er arrangert som en del av kunnskapssenteret SmartForest i samarbeid med Nibio og skognæringen, der mye av arbeidet dreier seg om ressurskartlegging og skogbruksplanlegging.

PROGRAM

9 mars
10:00: Kaffe

10:30: Åpning

10:45: Takst

 • Nye volum- og avsmalningsfunksjoner (Terje Gobakken, NMBU)  
 • Feil på høydemålinger (Ole Martin Bollandsås, NMBU) 
 • Hvordan beregne feltvariabler i prøveflatetakster? (Lennart Noordermeer, NMBU) 

11:30: Pause 

11:45: Råtedeteksjon 

 • Råtedata fra hogstmaskin (Terje Gobakken, NMBU) 
 • Råtedeteksjon på enkelttrær (Hans Ole Ørka, NMBU) 
 • Areal-basert estimering av råte (Julius Wold, NMBU) 

12:15: Bildematching 

 • Bildematching – hva er det og hvordan kan vi bruke det? (Bjørn-Eirik Roald, NMBU) 
 • Hvorfor fungerte ikke bildematching i Rendalen? (Hans Ole Ørka, NMBU) 
 • Kontrolltakst Østre-Toten (Vegard Lien, Glommen Mjøsen Skog) 

13:00: Lunsj

14:00: Bonitering  

 • Pågående forsking om bonitering med laser (Maria Åsnes Moan, NMBU) 
 • Praktiske erfaringer 
  1. Rune Glæserud, Glommen Mjøsen Skog
  2. Øystein Løvli, Mathiesen Eidsvold Værk

15:00: Pause

15:15: Bruk av satellittdata fra Sentinel-2 

 • Treslagsinformasjon fra fjernmåling (Hans Ole Ørka, NMBU) 
 • Hogstflatedeteksjon fra Sentinel-2 (Floris Groesz, Field Group) 

15:45: Pause

16:00: Miljøregistrering 

 • Teknologisk status for fjernmåling av miljøverdier (Hans Ole Ørka, NMBU) 
 • Ny PEFC skogstandard og skogbruksplanlegging (Jan Gaute Lie, Norges Skogeierforbund) 
 • Ny PEFC skogstandard (Turid Trötscher, Landbruksdirektoratet) 
 • PEFC kravpunkt 23, kantsone-krav (Svein Dypsund, Viken Skog) 

19:00: Middag


10 mars
08:30: Planlegging 

 • Forskrift om skogbruksplanlegging: (Ivar Ekanger,  Landbruks- og matdepartementet) 
 • Hva skjer på planleggingsverktøyfronten på NMBU? (Tron Eid, NMBU)  
 • Climate Smart Forestry Norway (Sjur Baardsen, NMBU) 

09:30: Pause
09:45: SR16

 • Hva er SR16? (Marius Hauglin, NIBIO) 
 • Er det nøyaktig? (Ole Martin Bollandsås, NMBU) 
 • Hvordan er det å bruke det? (Even Bergseng, Norskog) 

11:00: Pause
11:15: Nye og spennende muligheter 

 • Bruk av droner- erfaringer fra Viken (Svein Dypsund, Viken Skog) 
 • Bruk av droner- erfaringer fra Allskog (Ole Andre Hestmo, Allskog)
 • Kunstig intelligens: Praktiske resultater med dronedata (Johannes Rahlf, NIBIO)
 • Hogstmaskindata (Lennart Noordermeer, NMBU) 

12:30: Spørsmål og diskusjon
13:00: Avslutning og lunsj