Smartforest

Hovedmålet med SmartForest er å forbedre effektiviteten i norsk skogsektor ved å ta i bruk ny teknologi innen skogtaksering, skogskjøtsel, driftsteknikk, virkeforskyning og ved å forbedre den digitale informasjonsflyten i hele verdikjeden.

NMBU leder arbeidspakkene 1, 5 og 6 (Fig. 1)


Figur 1. Arbeidspakkestruktur.

Se prosjektets nettsider for mer informasjon.

Gjenbruk av prøveflatedata

Prosjekttittel:
Andre takstomdrev med arealbasert lasertakst – mulighet for gjenbruk av prøveflatedata

Målsetting
Prosjektet vil evaluere muligheter for å gjenbruke prøveflatedata ved arealbasert lasertakst med tanke på å redusere kostnadene knyttet til feltarbeid.

Prosjektpartnere
Mjøsen Skog SA
NORSKOG
Statskog
Viken Skog SA

Finansiering:
Utviklingsfondet for skogbruketSkogtiltaksfondet og egenfinansiering fra samarbeidspartene

Prosjektperiode: 2018 – 2020

PRECISION

«Presisjonsskogbruk for bedre ressursutnyttelse i norske skoger (PRECISION)»

PRECISION er et integrert prosjekt som analyserer problemstillinger knyttet til spredning, utbredelse og kartlegging av rotråte (RBR), den største kilden til tap av biomateriale og verdi i primærproduksjon i norsk skogsektor. Selv en liten forbedring i nøyaktigheten på stedfestingen av RBR kan føre til en meget stor økonomisk gevinst for skogbransjen.

PRECISION består av et tverrfaglig forskningskonsortium som spenner fra robotikk og skogteknologi, fjernmåling, patologi, skogkultur, skogforvaltning og planlegging til økonomi. Konsortiet omfatter forskere fra norske forskningsinstitusjoner og universiteter i samarbeid med ledende internasjonale forskere. Industripartnerne er en integrert del av prosjektet og de står for mer enn 80% av den årlige avvirkningen i Norges skoger.

PRECISION har som mål å forbedre karbonavtrykket og dermed den samlede bærekraften til norsk skogsindustri. RBR har en negativ innvirkning på karbonavtrykk av skogsektoren ettersom som den reduserer volumproduksjonen, tredødeligheten øker og den reduserer utbyttet av sagtømmer som kan erstatte andre bygningsmaterialer med lange levetider.

Les mer.

Varighet:
2018-2022

ForClimit

«Mobilizing and Monitoring Climate Positive Efforts in Forests and Forestry»

Lomnessjøen and Storsjøen, Hedmark county, Norway. Photo: Ole Martin Bollandsås

Forest potential in the climate policy framework remains underutilized and significantly under-mobilized. Questions about the relative uncertainty surrounding the assessment of carbon content in soils and trees have been one problem. The introduction of strategies for encouraging climate friendly efforts on the part of landowners and other users of wood-based products represents another side of the problem. And finally, how forest carbon is accounted, and thus incentivised or not, in national, regional and international frameworks, represents a third problem. We address each of these at depth. We analyze national level strategies emerging in the context of the 2015 Paris Agreement and how these incentivise the role of forests and forest-based resources in the climate policy framework. Further, we analyze national level incentive systems for encouraging carbon friendly actions on the part of forest owners and consumers of harvested wood products. With this knowledge in hand, we consider new technologies and methods for the more accurate estimation of soil and tree carbon, from the national all the way down to the landowner level. Likewise, we investigate potential mitigation scenarios at the national and local level in three case studies (Netherlands, Romania and Sweden), analyzing response curves to economic and policy incentives. Finally, we analyze how international and regional climate change mitigation strategies can be better linked to subnational incentive systems. The goal is to promote methodologies that will provide a more accurate accounting of forest carbon, and permit the greater mobilization of forests and forest-based resources in national, regional and international climate policy frameworks.

 

See project pages for more information: http://www.forestinventory.no/forclimit