Masteroppgave: Analyse av klassifiseringsnøyaktigheten av livsmiljøet «Gamle trær» innenfor MIS-systemet

Miljøregistreringer i Skog (MiS) er en viktig del av miljøsertifiseringen av norsk skogbruk. Registreringene er normalt en del av skogbruksplanleggingen, der takstperson følger en håndbok og en instruks for kartlegging og beskrivelse av 12 ulike livsmiljøer som regnes for å ha spesiell betydning for biologisk mangfold i skog.

Som en del av oppfølgingen av disse registreringene gjennomføres tester av om de kartlagte livsmiljøene inneholder de kvalitetene og artene som det er meningen at registreringene skal fange opp. I 2018 og 2019 skal NIBIO gjøre undersøkelser av livsmiljøet «Gamle trær», som etter registreringsinstruksen er arealer med minst 4 gamle trær per dekar (gran>150 år, furu>200 år, løvtrær med stor DBH) og med et minimum areal på 2 dekar. Av praktiske årsaker gjøres det en skjønnsmessig vurdering i felt av om bartrærne tilfredsstiller alderskravene basert på trærnes utseende. Det er derfor ønskelig å teste i hvilken grad registratorene treffer når det gjelder disse vurderingen.

Den andre komponenten av undersøkelsene dreier seg om det biologiske mangfoldet knyttet til gamle trær. Det er i utgangspunktet lagt til grunn at gamle trær bidrar med småskala-livsmiljøer som er viktige for en rekke arter av særlig insekter, sopp og lav. I våre undersøkelser legger vi opp til å undersøke hvordan epifyttiske lav på nedre del av stamme og kvister opptrer i forhold til trærnes faktiske alder. Sammen med undersøkelsen av trærnes alder, så vil dette gi et bedre kunnskapsgrunnlag og dokumentasjon av livsmiljøets betydning.

Masterstudent: Eivind Handegaard
Veiledere: Ivar Gjerde (NIBIO), Ole Martin Bollandsås (NMBU)

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *